Instagram
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Isonnevantie 8
00320 Helsinki
Kanslia puh. (09) 4774 180
syk@syk.fi
Kartta
05.11.2017

Suomen kielivaranto vahvistuu ja rikastuu - ministeri päätti uusista lukioiden erityistehtävistä

SYK:n lukio toteuttaa jatkossakin laajaa kieliohjelmaansa ja tuo siihen mukaan japanin, korean, arabian ja kiinan kielten opetuksen. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on päättänyt lukioiden erityisen koulutustehtävän luvista ja niihin sisältyvistä valtakunnallisista kehittämistehtävistä.
 
Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiölle myönnettiin erityiset koulutustehtävät kieliin ja IB- koulutukseen. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi SYK:lle valtakunnallisen kehittämistehtävän kieliin. Päätökset tehtiin koulutuksen järjestäjien keväällä toimittamien hakemusten perusteella. Hakemuksia jätettiin 131 kappaletta. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI teki hakemuksista arviot, joissa se tarkasteli koulutuksen järjestäjän edellytyksiä toteuttaa erityistä koulutustehtävää. Arvioiden perusteella opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä teki esitykset myönnettävistä erityisistä koulutustehtävistä ja valtakunnallisista kehittämistehtävistä. Päätökset koskevat elokuussa 2018 alkavaa koulutusta.
 
Erityinen koulutustehtävä myönnettiin 75 lukiolle, joita ylläpitää 41 eri koulutuksen järjestäjää. Erityisen koulutustehtävän lukiot monipuolistavat koulutustarjontaa, kehittävät lukiokoulutusta ja antavat nuorille mahdollisuuksia oppia enemmän ja syvemmin. Lukion erityinen koulutustehtävä tarkoittaa opetusta, jossa olennaisessa määrin painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta tai opintokokonaisuutta ja voidaan poiketa lukiokoulutusta koskevista säännöksistä ja määräyksistä. Erityisen koulutustehtävän myöntäminen edellyttää tarvetta haetun koulutuksen järjestämiseen sekä osaamisen syventämiseen ja opiskelumahdollisuuksien monipuolistamiseen. Lisäksi edellytetään, että hakijalla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset järjestää erityisen koulutustehtävän mukaista koulutusta. 
 
Valtakunnallinen kehittämistehtävä myönnettiin 11 lukiolle. Uudistuksen yhteydessä haluttiin varmistaa, että erityisen koulutustehtävän lukioiden osaaminen saadaan koko lukiokentän käyttöön. Tätä varten luotiin valtakunnallinen kehittämistehtävä. Valtakunnallisen kehittämistehtävän lukioilla on velvollisuus kehittää ja levittää painotukseensa liittyviä pedagogiikan, toimintakulttuurin ja oppimisympäristön hyviä malleja ja käytänteitä. Lisäksi valtakunnallisen kehittämistehtävän lukiot vahvistavat valtakunnallisesti henkilöstön opetuksellisia valmiuksia ja osaamista ja edistävät kaikkien alaan kuuluvien toimijoiden yhteistyötä. Lukioille tulee erityinen vastuu myös jakaa osaamistaan siten, että se palvelee koko lukiokenttää.
 
Uusi lainsäädäntö ja uudet päätökset tuovat koulutuksenjärjestäjät yhdenvertaiseen asemaan. Aiemmin esimerkiksi vain osa koulutuksen järjestäjistä on saanut rahoitusta erityisen koulutustehtävän koulutuksen toteuttamiseen. Uusien päätösten myötä erityistä koulutustehtävää seuraa aina myös rahoitus. Erityisen koulutustehtävän lukioiden rahoitus vakiinnutetaan niin, että se on jatkossa aina 1,57 prosenttia lukiokoulutuksen kokonaisrahoituksesta. Rahoitus pysyy noin 11 miljoonassa eurossa, joka vastaa nykytasoa.
 
Helsingin Suomalaisessa Yhteiskoulussa jatketaan entistä vankemmalla pohjalla laajaa ns. harvinaisten kielten ohjelmaa, jossa opiskelijat opiskelevat ensimmäisenä pitkänä kielenään ranskaa, saksaa tai venäjää. Vahva englannin osaaminen, laaja kiinnostus ruotsin opintoihin ja innostus espanjaan ja italiaan ovat osa sykkiläistä arkea. SYK:n kieliohjelmaa monipuolistaa jatkossa mahdollisuus opiskella myös japanin, korean, arabian ja kiinan kieliä.

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Isonnevantie 8
00320 Helsinki
Kanslia puh. 09 4774 180
syk@syk.fi
Kartta